ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазина sponsor-botique.com.

Sponsor-botique.com се управлява от администратор и се използва от Потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на онлайн магазина www.sponsor-botique.com. Достъпът, разглеждането или използването на онлайн магазина означава приемане и съгласие на Потребителите с Oбщите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте онлайн магазина sponsor-botique.com.

Съдържание:

I. ДЕФИНИЦИИ
II. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА
III. ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОУ
IV. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
V. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
VIII.ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ДЕФИНИЦИИ

“ОУ” – Общи условия за използване на онлайн магазина sponsor-botique.com.
“Онлайн магазин”, “Уеб сайт” – Уеб сайт с адрес sponsor-botique.com.
“Ние”, “Доставкик/а”, “Sponsor botique” – Означава “Спонсор” ЕООД, собственик на онлайн магазина sponsor-botique.com.
“Администратор” – Търговско дружество “Спонсор” ЕООД, което управлява/поддържа уеб сайта и платформата. За връзκa c нac – 089 300 9103.
“Потребител” – Физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на онлайн магазина.
“Услуги” – Всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Потребителите на онлайн магазина sponsor-botique.com.
“Лични данни” – Означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” – Означава настоящите Общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта.

II. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

Собственик на онлайн магазина sponsor-botique.com е „Спонсор“ ЕООД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище: село Вакарел, ул. „Христо Ботев“ № 13, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 204089557, имейл: sales@sponsor-botique.com. Адресът на управление е село Вакарел, ул. „Христо Ботев“ № 13:, телефон за контакт – 089 300 9103

III. ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОУ

1.Настоящият документ представлява Общите условия или условията на ползване на sponsor-botique.com. ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на онлайн магазина. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на уеб сайта.
2.ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на онлайн магазина.
3.Взаимоотношенията между Потребителите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта sponsor-botique.com се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

IV. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Уеб сайтът sponsor-botique.com е онлайн магазин, собственост на “Спонсор” ЕООД и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уеб сайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от “Спонсор” ЕООД. Настоящите Общи условия дават информация на Потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията в уеб сайта/ онлайн магазина. Всеки Потребител, работещ с уеб сайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уеб сайта до напускането му. “Спонсор” ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване.
2.На онлайн магазина Доставчикът публикува:
а)Информация относно цената, основна информация за продукта и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Sponsor-botique.com не носи отговорност за неточности в описанието на продуктите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
б)Продукти с цени в Български Лева. В случай, че продуктът има няколко вариации, на страницата и са посочени цените за всяка от тях. Sponsor-botique.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цени и други характеристики на продуктите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени (в случай на извършена поръчка на уеб сайта) преди доставката им за неактуализирана информация на уеб сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в уеб сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
в)Информация за правата на Потребителя и условията и начина за упражняване правото му да се откаже и условията, при които продуктът може да бъде върнат, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите.
г)Информация за начините на плащане и доставка.
д)Всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на продукта от Потребителя.
Информационните услуги на уеб сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”. Sponsor-botique.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители, запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уеб сайта.

V. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1.Поръчка може да се извърши от различни раздели в уеб сайта, където има публикувани продукти. Всяка продуктова страница съдържа описание на продукта, допълнитела информация, една или няколко снимки на продукта и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.
2.Потребителят има право да поръчва всички продукти, посочени в онлайн магазина sponsor-botique.com. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него продукти. При извършване на регистрация и/или поръчка Потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уеб сайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия, адрес, град, държава, област, телефон, парола и имейл за потвърждение на извършената от Потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.
3.Извършването на конкретна покупка минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до Доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона “Потвърди”, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и “Спонсор” ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.
Предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на онлайн магазина към даден момента да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез онлайн магазина. При всички случаи sponsor-botique.com потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявените през онлайн магазина продукти.
Sponsor-botique.com има право да променя цените, посочени в уеб сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уеб сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на уеб сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, sponsor-botique.com има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
4.Заплащане на закупени продукти. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени продукти Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на sponsor-botique.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчания продукт пълната му стойност съгласно потвърдената поръчка.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Потребителят има право да избере дали поръчания продукт (продукти) да му бъде доставен директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да го вземе лично от магазина на “Спонсор” ООД в гр. София.
!!!!Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на продуктите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят може да се осведоми за нея по време на извършване на поръчката.
2. Срокът за доставката на заявените с поръчка продукти е от 2 до 5 работни дни. Обикновено доставките се извършват между 09:00 – 15:00 часа в работни дни, както и между 10:00 – 12:00 часа в Събота. На телефона, който сте оставили при поръчката ще получите СМС известяване за вашата доставка от куриерска фирма Еконт.
3. Цената за доставка се определя в зависимост от адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
Sponsor-botique.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от sponsor-botique.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
4. Sponsor-botique.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от sponsor-botique.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява sponsor-botique.com на тел. 089 300 9103.
При приемане на доставката от Потребителят без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно sponsor-botique.com на тел. 089 300 9103 Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, sponsor-botique.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
6. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, sponsor-botique.com се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи възможността поръчаните от него продукти да му бъдат доставени.
7. Sponsor-botique.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
Sponsor-botique.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителите имат право на рекламация в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
1. Ако потребителят не е доволен от поръчката си, в 14-дневен срок от датата на доставка, продуктите могат да бъдат върнати. Процесът по възстановяване на сумата започва, когато върнатите продукти са получени и приети от Sponsor boutique.
2. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на продуктите.
3. Моля, уверете се, че връщаните продукти са неизползвани, в състоянието, в което са получени. Продукти, които не отговарят на тези условия НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПОДМЯНА И ВРЪЩАНЕ! (ЗАПЛАТЕНАТА СУМА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА НА КЛИЕНТА).

VIII.ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

1.Доставчикът има право:
а) да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уеб сайтове и в потребителския профил;
б) да изпраща до Потребителя нюзлетъри (newsletters), бюлетини и други подобни, за чието получаване Потребителят е дал съгласие;
в) да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията; информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги; участие в промоции, томболи и състезания; попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други; като Доставчикът ще използва информацията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
2.Доставчикът:
а) полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
б) не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;
в) не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
г) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
е) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина;
3.Потребителят се задължава:
а) да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция;
б) да плати цената на заявената от него стока;
в) да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
г) да получи стоката;
д) да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
е) да не прави достояние на трети лица паролата си или отговора си на тайния въпрос (ако такъв е предвиден) и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
ж) с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
з) да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;
4.Потребителят има право на:
а) достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;
б) достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
в) да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство);
г) да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
5.Потребителят се задължава:
а) да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки – ред и условия, публикувани на онлайн магазина и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
б) да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
г) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
д) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
ж) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
6.При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
7.При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
8.Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
9.Потребителите на уеб сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
10.Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
11.В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от Потребителят, се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на Потребителя. “Спосор” ЕООД няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденционалността ѝ. “Спонсор” ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уеб сайта; не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.
12.Изложената в уеб сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
13.”Спонсор” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). “Спонсор” ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на Потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
14.”Спонсор” ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до caffemarket.com. “Спонсор” ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
15.”Спонсор” ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
16.”Спонсор” ЕООД се задължава да спазва договореностите с Потребителя с дължимата грижа.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез уеб сайта на sponsor-botique.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник на тел. 089 300 9103, в рамките на работното време: от 10:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на уеб сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Ползването на онлайн магазина sponsor-botique.com от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на “Спонсор” ЕООД/Доставчикът, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им.